استعلام خرید دویست هزار کیلو گرم آب ژاول
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار:
شرکت مدیریت تولید برق بعثت
موضوع مناقصه/ مزایده:
استعلام خرید دویست هزار کیلو گرم آب ژاول
نوع مناقصه/ مزایده:
استعلام
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده:
سامانه شرکت مدیریت تولید برق بعثت
میزان سپرده شرکت در مناقصه:
-
تاریخ فروش اسناد مناقصه:
1402/03/10
مبلغ فروش اسناد مناقصه:
-
زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه/ مزایده:
شرکت مدیریت تولید برق بعثت