استعلام خدمات تامین نیروی انسانی طبخ غذای پرسنل نیروگاه بعثت
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار:
شرکت مدیریت تولید برق بعثت
موضوع مناقصه/ مزایده:
استعلام خدمات تامین نیروی انسانی طبخ غذای پرسنل نیروگاه بعثت
نوع مناقصه/ مزایده:
استعلام
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده:
سامانه شرکت مدیریت تولید برق بعثت
میزان سپرده شرکت در مناقصه:
-
تاریخ فروش اسناد مناقصه:
1401/09/26
مبلغ فروش اسناد مناقصه:
-
زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه/ مزایده:
Online Analyzer

Analyzer Parameter Of BESAT POWER PLANT

Go to -> Home page of Besat Power Plant

This is online Analyzer parameters of Besat Power Plant that sense from stack of steam units.