مناقصه خدمات تعمیرات اساسی بخش چوبی برج خنک کن واحد 3
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار:
شرکت مدیریت تولید برق بعثت
موضوع مناقصه/ مزایده:
مناقصه خدمات تعمیرات اساسی بخش چوبی برج خنک کن واحد 3
نوع مناقصه/ مزایده:
عمومی
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده:
دبیرخانه شرکت
میزان سپرده شرکت در مناقصه:
1/200/000/000
تاریخ فروش اسناد مناقصه:
1400/10/20
مبلغ فروش اسناد مناقصه:
300000
زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه/ مزایده:
شرکت مدیریت تولید برق بعثت