مناقصه خدمات حجمی فضای سبز
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار:
شرکت مدیریت تولید برق بعثت
موضوع مناقصه/ مزایده:
مناقصه خدمات حجمی فضای سبز
نوع مناقصه/ مزایده:
عمومی
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده:
دبیرخانه شرکت
میزان سپرده شرکت در مناقصه:
340/000/000
تاریخ فروش اسناد مناقصه:
1400/09/23
مبلغ فروش اسناد مناقصه:
300000
زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه/ مزایده:
شرکت مدیریت تولید برق بعثت
Online Analyzer

Analyzer Parameter Of BESAT POWER PLANT

Go to -> Home page of Besat Power Plant

This is online Analyzer parameters of Besat Power Plant that sense from stack of steam units.