استعلام ساخت 10 عدد گسگت کنترل ولو پایین توربین
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار:
شرکت مدیریت تولید برق بعثت
موضوع مناقصه/ مزایده:
استعلام ساخت 10 عدد گسگت کنترل ولو پایین توربین
نوع مناقصه/ مزایده:
استعلام
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده:
از طریق سامانه
میزان سپرده شرکت در مناقصه:
تاریخ فروش اسناد مناقصه:
1400/08/15
مبلغ فروش اسناد مناقصه:
زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه/ مزایده:
شرکت مدیریت تولید برق بعثت
Online Analyzer

Analyzer Parameter Of BESAT POWER PLANT

Go to -> Home page of Besat Power Plant

This is online Analyzer parameters of Besat Power Plant that sense from stack of steam units.