عملكرد واحد روابط عمومي در سال 1396

دفتر روابط عمومي در سال 1396 علاوه بر رسالت خود و اجراي برنامه هاي اعياد، مناسبت هاي فرهنگي و ملي و برگزاري جشن هاي مربوطه در طول سال، بازديدهاي دانشجويان به تعداد 247 نفر، دانش آموزان بتعداد 132 نفر و مراكز فني و حرفه اي به تعداد 25 نفر و 160 نفر از همكاران شركت هاي تحت پوشش وزارت نيرو همكاري نموده است؛ همچنين در زمينه تأمين اقامتگاه جهت پرسنل نيروگاه بعثت در اقصي نقاط کشور و به خصوص زائرسراي مشهد مقدس بتعداد 509 خانواده و متقابلاً پذيرش همکاران از ساير نيروگاه هاي کشور در طي سال 96 تعداد 725 خانواده بوده است.

تاریخ درج خبر: 
چهارشنبه, 26. ارديبهشت 1397