برگزاري انتخابات نامزدهاي منتخب در کميته طبقه بندي مشاغل، وام و صندوق رفاه و نماينده کارگران

طي هماهنگي بعمل آمده با اداره کل کار و رفاه اجتماعي استان تهران، انتخابات نامزدهاي منتخب در کميته طبقه بندي مشاغل، وام و صندوق رفاه و نماينده کارگران در دو روز يکشنبه 96/9/12 و دوشنبه 96/9/13 در محل کتابخانه قديم نيروگاه، با حضور و مشاركت بيش از 86 درصدي همكاران برگزار گرديد و پس از شمارش آرا، پرسنل نمايندگان خود را شناختند.

تاریخ درج خبر: 
سه شنبه, 28. آذر 1396