بازديد دانش آموزان دبستان دخترانه شهيد گمنام از نيروگاه بعثت

دانش آموزان دختر مقاطع چهارم و پنجم دبستان شهيد گمنام از نيروگاه بعثت بازديد كردند.

در اين بازديد 150 نفري كه در دو نوبت برگزار و بيشتر جنبه علمي - پژوهشي داشت، با هماهنگي بعمل آمده با همكاران محترم حراست، ايمني و آتش نشاني و توليد، همچنين آشنايي دانش آموزان با نكات ايمني و فرآيند توليد برق و تجهيزات داخلي از جمله توربين، بويلر و برج هاي خنك كن و پست، از نزديك شاهد شرايط سخت توليد برق بوده و با ابراز رضايت كامل و خرسندي از اين بازديد، آن را زمينه اي براي الگوي مصرف بهينه برق و جلوگيري از اسراف ذكر كردند.

تاریخ درج خبر: 
يكشنبه, 21. آبان 1396
Online Analyzer

Analyzer Parameter Of BESAT POWER PLANT

Go to -> Home page of Besat Power Plant

This is online Analyzer parameters of Besat Power Plant that sense from stack of steam units.