ديدار فرمانده پايگاه بسيج برق حرارتي جناب آقاي مهندس آريايي و هيأت همراه با كاركنان بسيجي نيروگاه بعثت

فرمانده محترم پايگاه بسيج برق حرارتي جناب آقاي مهندس آريايي به اتفاق هيأت همراه، با مديران و كاركنان بسيجي نيروگاه برق بعثت ديدار كردند.

در اين نشست، ضمن تازه شدن ديدارها و بررسي عملكرد پايگاه بسيج شهيد سليميان، جناب آقاي مهندس آريايي از عملكرد پايگاه اين شركت تمجيد و تشكر كردند.

تاریخ درج خبر: 
شنبه, 6. آبان 1396