تقدیر از کارکنان نمونه سال نودو چهار شرکت مدیریت تولید برق بعثت

تقدیر از کارکنان نمونه سال نودو چهار شرکت مدیریت تولید برق بعثت

تاریخ درج خبر: 
يكشنبه, 8. اسفند 1395