ديدار مسئولين سازمان بهزيستي شهرستان ري با مديرعامل شركت

مسئولين سازمان بهزيستي شهرستان ري، با حضور در نيروگاه بعثت، ضمن ديدار با مديرعامل و ديگر مديران شركت، بر ايجاد تعامل همكاري نزديكتر تأكيد و گفتگو كردند.

تاریخ درج خبر: 
چهارشنبه, 3. آبان 1396