بازديد دانشجويان از نيروگاه بعثت

در راستاي آشنايي با فرآيند توليد و تجهيزات نيروگاهي، همچنين افزايش سطح دانش و معلومات دانشجويان، طي هماهنگي بعمل آمده، بازديد از نيروگاه بعثت توسط دانشجويان دانشگاه ها بعمل آمد.

تاریخ درج خبر: 
چهارشنبه, 4. مرداد 1396