در راستای طرح اردوی راهیان پیشرفت:

دانشجویان موسسه صدرالمتالهین ( صدرا) از نیروگاه برق بعثت بازدید کردند.

دانشجویان رشته الکتروتکنیک به منظور آگاهی و آشنایی بیشتر با فرآیند سخت تولید برق و رشته های دانشگاهی مرتبط با گروههای شغلی از واحدهای نیروگاه برق بعثت بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی نیروگاه، روز سه شنبه مورخ 1402/03/16، دانشجویان رشته الکترو تکنیک موسسه صدرالمتالهین تهران از مجموعه نیروگاه حرارتی نیروگاه بعثت بازدید و ضمن گفتگو با کارشناسان نیروگاه با توانمندی ها و دستاوردهای این واحد تولیدی صنعتی آشنا شدند.

در این بازدید، دکتر غفوریان کارشناس الکتریک دفتر فنی و مهندسی نیروگاه، به منظور آشنایی دانشجویان با فعالیت ها و رسالت نیروگاه و همچنین فرآیند پر زحمت تولید انرژی الکتریکی در نیروگاه توضیحاتی ارائه نمودند.

در پایان دانشجویان ضمن بازدید از تاسیسات نیروگاه بخار و استماع توضیحات کارشناسان از نزدیک با نحوه فعالیت همکاران و مراحل تولید برق آشنا شدند.

تاریخ درج خبر: 
سه شنبه, 16. خرداد 1402