بازسازی و ترمیم تابلو و متن نوشته سالن ورزشی نیروگاه برق بعثت

بازسازی و ترمیم تابلو و متن نوشته سالن ورزشی که مزین به شهدای نیروگاه برق بعثت میباشد، توسط همکار گرامی واحد شیمی نیروگاه ترمیم گردید.

در روزهای گذشته ی دیماه 1401، با توجه به عدم وضوح تصاویر شهدای نیروگاه بر سر سالن ورزشی نیروگاه، ضمن تعویض تابلو، نوشته متن شهدای نیروگاه سالن نیز در روز چهارشنبه مورخ1401/10/14 توسط همکار گرامی جناب آقای امیر تقی پور بازسازی و ترمیم گردید.

تاریخ درج خبر: 
پنجشنبه, 15. دى 1401
Online Analyzer

Analyzer Parameter Of BESAT POWER PLANT

Go to -> Home page of Besat Power Plant

This is online Analyzer parameters of Besat Power Plant that sense from stack of steam units.