کارگاه آموزشی تحکیم روابط زوجین

حضور سرکار خانم دکتر اعظم نوفرستی استاد یار دانشگاه تهران در راستای سلامت روان خانواده در نیروگاه برق بعثت

 کارگاه آموزشی تحکیم روابط زوجین باحضور سرکار خانم دکتر اعظم نوفرستی استادیار دانشگاه تهران در راستای سلامت روان خانواده و بهبود استحکام روابط زوجین در محل نمازخانه شرکت مدیریت تولید برق بعثت برگزار گردید.

تاریخ درج خبر: 
جمعه, 12. آذر 1400