واحد ۳ بخار نیروگاه برق بعثت از مدار تولید خارج شد

واحد شماره ۳ نیروگاه برق بعثت با ظرفیت نامی ۸۲ مگاوات جهت انجام تعمیرات نشتی بویلر(GT) از مدار تولید خارج شد.

به گزارش از واحد روابط عمومی این نیروگاه و گزارشی که از واحد بهره برداری (اتاق فرمان) دریافت شد، در پی نشتی شدید بویلر(GT) و عملکرد حفاظت سرنس کوره، واحد بطور غیر مترقبه تریپ کرده و با هماهنگی مرکز کنترل از مدار تولید خارج شدودر دست تعمیرات قرار گرفت.

تاریخ درج خبر: 
يكشنبه, 2. آبان 1400