کسب رتبه برتر روابط عمومی نیروگاه برق بعثت

کسب رتبه برتر در سومین جشنواره روابط عمومی های صنعت برق حرارتی

موفقیت ارزشمند کارکنان روابط عمومی نیروگاه برق بعثت در کسب رتبه برتر در بخش فیلم - زیر شاخه تیزر در سومین جشنواره روابط عمومی های صنعت برق حرارتی 

تاریخ درج خبر: 
يكشنبه, 28. شهريور 1400