کارکنان و مدیریت نیروگاه برق بعثت در سال تاخت و تاز کرونا

کارکنان و مدیریت نیروگاه برق بعثت در سال  99  تاخت و تاز کرونا با همکاری وهمدلی علاوه بر انجام تعمیرات اساسی ...

کارکنان و مدیریت نیروگاه برق بعثت در سال تاخت و تاز کرونا با همکاری و همدلی علاوه بر انجام تعمیرات اساسی واحدهای 1و2 علیرغم کاهش بار واحد های تولیدی در فصل سرما به علت کمبود گاز موفق بر دستیابی به آمادگی تولید 1421 مگاوات ساعت و تولید انرژی به میزان 1286 هزار مگاوات ساعت شدند. این میزان تولید 1/5 درصد در آمادگی تولید و 4/7 درصد در تولید انرژی تحویل به شبکه برق ایران بیش از سقف تعهدی قرارداد خرید برق سال 1399 میباشد.

تاریخ درج خبر: 
دوشنبه, 13. ارديبهشت 1400