بازدید مقام عالی وزارت نیرو از نیروگاه برق بعثت

بازدید شبانه مقام عالی وزارت نیرو و جمعی از مدیران برق حرارتی از نیروگاه برق بعثت

بازدید نابهنگام مقام عالی وزارت نیرو و جمعی از مدیران برق حرارتی از نیروگاه برق بعثت در پاسی از شب وابراز رضایت وتشکر و قدردانی از پرسنل وروند روتین کار با وجود تاریخچه وقدمت این نیروگاه

تاریخ درج خبر: 
دوشنبه, 13. ارديبهشت 1400