جلسه معارفه سرپرست منابع انساني با انتصاب آقاي علي عليزاده گماري در تاريخ 1396/3/9 برگزار گرديد

طي صدور حكمي از سوي مديرعامل محترم شركت جناب آقاي مهندس سيدعليرضا موسوي، آقاي علي عليزاده گماري به عنوان سرپرست منابع انساني منصوب گرديدند.

طي صدور حكمي از سوي مديرعامل محترم شركت جناب آقاي مهندس سيدعليرضا موسوي، آقاي علي عليزاده گماري به عنوان سرپرست منابع انساني منصوب گرديدند.

تاریخ درج خبر: 
چهارشنبه, 17. خرداد 1396