واحد شماره يك نيروگاه بعثت پس از تعميرات نيمه اساسي با شبكه سراسري پارالل گرديد

واحد شماره يك نيروگاه بعثت كه در تاريخ 1396/2/2 جهت بازديد توربين خارج شده بود،

پس از انجام تعميرات نيمه اساسي در تاريخ 1396/3/15 ساعت 19:20 با شبكه سراسري پارالل گرديد. در اين مدت با تلاش گروه هاي كاري نيروگاه، بازديد توربين، تنظيمات ايرهيتر و سرويس هاي دوره اي تجهيزات اصلي واحد نيز انجام گرديد.

تاریخ درج خبر: 
چهارشنبه, 17. خرداد 1396
Online Analyzer

Analyzer Parameter Of BESAT POWER PLANT

Go to -> Home page of Besat Power Plant

This is online Analyzer parameters of Besat Power Plant that sense from stack of steam units.