کاهش مصرف هیدروژن در ژنراتور

کارشناسان ومتخصصین نیروگاه بعثت موفق به کاهش چشمگیر مصرف هیدروژن درنیروگاه گردیدند.

به گزارش مدیربهره برداری نیروگاه:
گاز هیدروژن باتزریق در ژنراتور عمل خنک کاری سیم پیچ ژنراتور را انجام میدهد و با توجه به پرت شدید هیدروژن در ژنراتور واحد دو، مجبور به تزریق هیدروژن از طریق کپسول میشدند.
پرسنل بهره برداری با استفاده از دستگاه پورتابل نشتیاب هیدروژن، اقدام به نشتیابی کرده که این عمل باتوجه به گرمای شدید و غیر قابل دسترس بودن فلنچ های زیر ژنراتور با سختی فراوان صورت گرفت و با همکاری تعمیرات و بدون خروج واحد و پرژ هیدروژن واحد، نشتیها گرفته و همچنین در سه شبانه روز با کنترل و تنظیم رگولاتور روغن سیل ژنراتور موفق به رفع نشتی ها شدند که این امر باعث صرفه جویی مبلغ ششصد میلیون ریال در هر ماه گردید وهم اکنون با رفع نقص از کمپرسور هیدروژن پلنت توسط متخصیصن داخلی نیروگاه و حداقل شدن مصرف هیدروژن مشکل تهیه هیدروژن که به مدت طولانی از معضلات نیروگاه بود رفع گردید و شرکت در صدد تهیه تجهیزات جهت شارژ کپسول هیدروژن برای دیگر شرکت ها میباشد.

تاریخ درج خبر: 
يكشنبه, 27. مرداد 1398
Online Analyzer

Analyzer Parameter Of BESAT POWER PLANT

Go to -> Home page of Besat Power Plant

This is online Analyzer parameters of Besat Power Plant that sense from stack of steam units.