آيين تكريم و معارفه مديرعامل نيروگاه بعثت

طي حكمي از سوي مهندس محسن طرز طلب، مديرعامل شركت توليد نيروي برق حرارتي و رييس مجمع عمومي شركت هاي مديريت توليد برق، مهندس مسعود شيخ به عنوان سرپرست شركت مديريت توليد برق بعثت منصوب گرديد.

در مراسم تكريم از جناب آقاي مهندس سيدعليرضا موسوي و معارفه جناب آقاي مهندس مسعود شيخ به عنوان سرپرست شركت مديريت توليد برق بعثت كه با حضور جناب آقاي مهندس پيشاهنگ معاون راهبري توليد شركت مادر تخصصي برق حرارتي و جناب آقاي دكتر عيسي پور مدير عامل شركت توليد نيروي برق تهران و مديران محترم عامل شركت هاي مديريت توليد برق ري و طرشت همچنين معاونين و مديران شركت در روز يكشنبه مورخ 98/2/8 در سالن جلسات نيروگاه بعثت برگزار گرديد، طي اهداء لوحي از زحمات بيش از سه ساله مهندس موسوي تقدير و حكم انتصاب مهندس شيخ به عنوان سرپرست شركت تقديم ايشان گرديد و ايشان در پايان اين مراسم، رئوس برنامه هاي مورد نظر خود را اعلام نمودند.

تاریخ درج خبر: 
دوشنبه, 9. ارديبهشت 1398