عملكرد شركت مديريت توليد برق بعثت در راستاي معرفي و پذيرش همكاران جهت اسكان در مهمانسراها

شركت مديريت توليد برق بعثت در سال 1397 و در راستاي رفاه مسافرتهاي همکاران جهت 511 نفر از ايشان به اتفاق خانواده هاي گراميشان اسكان هماهنگ نموده و به موازات جهت رفاه همکاران ديگر شركت هاي تابعه وزارت نيرو در اقصي نقاط کشور پذيراي تعداد 836 خانواده بوده است.

تاریخ درج خبر: 
سه شنبه, 3. ارديبهشت 1398