واحد شماره 1 بخار نيروگاه بعثت با شبكه سراسري پارالل گرديد

واحد شماره 1 بخار نيروگاه بعثت در ساعت 14:04 مورخ 1397/12/7 با شبكه سراسري پارالل گرديد.

مهندس موسوي مديرعامل نيروگاه بعثت در مورد واحد مذكور بيان داشتند: واحد شماره 1 نيروگاه در ساعت 20 مورخ 1397/6/13 بر اساس افزايش ويبره توربين خارج گرديد و در مدت مذكور بر اساس انجام تست هاي متالوگرافي و مشاوراتي كه روي توربين وجود داشت جهت تعويض پره هاي رديف 18 توربين اقدام گرديد كه نهايتاً پس از تعويض پره و انجام كليه فعاليت هاي كارگاهي، توربين مذكور و بالانس آن اقدام و با همت و تلاش شبانه روزي همكاران در مدت تعميرات، نصب مجدد گرديد. ايشان اظهار داشتند در مدت خروج واحد بازديد و انجام تست هاي ژنراتور و بالانس آن تست هاي نگهداري و پيشگيرانه سيستم تحريك استاتيك، تعويض ترانس هاي ژنراتور جايگزين ترانس هاي آغشته به روغن آسكارل ، اصلاح داخلي هيتر فشار قوي ، سرويس هاي پيشگيرانه بويلر ، ژونسگستروم و كنترل توربين برجهاي خنك كن ، سرويس هاي الكتريك بريكرها و شينه ها و موتورهاي الكتريكي و تجهيزات ابزار دقيق و سرويس ترانس هاي واحد انجام گرديد.

تاریخ درج خبر: 
سه شنبه, 21. اسفند 1397