بازديد علمي پرسنل حوزه مقاومت بسيج شهيد عباسپور از نيروگاه بعثت

در راستاي افزايش سطح معلومات و طي هماهنگي بعمل آمده مبني بر بازديد علمي پرسنل حوزه مقاومت بسيج شهيد عباسپور وزارت نيرو از نيروگاه بعثت، اين بازديد توسط همكاران محترم آقا و خانم حوزه ستادي مذكور با حضور در سالن جلسات شركت و بازديد از تجهيزات و آشنايي با فرآيند توليد برق در روز دوشنبه مورخ 1397/11/15 بعمل آمد.

تاریخ درج خبر: 
چهارشنبه, 17. بهمن 1397