خاموش كردن لامپ هاي اضافي، ساده ترين راه صرفه جويي در مصرف برق است.