بازديد دانشجويان دانشگاه شهر ري و صنعتي شريف از نيروگاه بعثت

در راستاي افزايش معلومات علمي و آشنايي با تجهيزات و فرآيند توليد برق، طي هماهنگي بعمل آمده، دانشجويان دانشگاه هاي شهر ري و صنعتي شريف از نيروگاه بعثت بازديد كردند.

تاریخ درج خبر: 
شنبه, 17. آذر 1397