بازديد دانشجويان و هنرجويان از نيروگاه بعثت

طي هماهنگي هاي بعمل آمده و در راستاي آشنايي دانشجويان و هنرجويان با روند كار نيروگاه و تجهيزات داخلي آن و مشاهده مباحث درسي در واقعيت مهندسي، دانشجويان دانشگاه هاي شهيد رجايي، شهر ري و هنرجويان رشته برق هنرستان مفيد از نيروگاه بعثت بازديد كردند.

تاریخ درج خبر: 
سه شنبه, 6. آذر 1397