برگزاري كلاس مقابله با تخليه تلفني

طي هماهنگي بعمل آمده و در راستاي برنامه هاي آموزشي و ارتقاي سطح امنيتي و آشنايي پرسنل جهت مقابله با حملات و جاسوسي تلفني دشمنان قسم خورده كشور، كلاس مذكور با حضور معاونين، مديران و روساي ادارات و پرسنل شركت روز دوشنبه مورخ 97/7/23 برگزار گرديد.

تاریخ درج خبر: 
سه شنبه, 24. مهر 1397