تقدير از پرسنل نيروي انتظامي و حفاظت فيزيكي و بازرسي شركت به مناسبت هفته نيروي انتظامي

در هفته نيروي انتظامي و به منظور ارج نهادن به تلاش هاي خالصانه سبزقامتان و خدمتگزاران حفاظت فيزيكي و بازرسي شركت در انجام وظايف مربوطه و امنيت داخلي و دقت در كنترل ورود و خروج تجهيزات از شركت، طي جلساتي جداگانه از خدمات اين عزيزان تقدير بعمل آمد. در اين جلسات، مهندس موسوي مديرعامل شركت، در ديداري كه در حضور مديران روابط عمومي و حراست با پرسنل يگان نيروي انتظامي مستقر در نيروگاه و همچنين پرسنل منتخب و شاخص يگان حفاظت و بازرسي انجام گرفت، طي سخناني ضمن تبيين وظايف حراست در صيانت و كنترل از سرمايه پرسنلي و تجهيزات، عملكرد آن مجموعه را در زمينه وظايف محوله قابل تقدير و تحسين دانسته و از اين عزيزان تشكر نمودند و در نهايت از خدمات سه نفر از همكاران يگان حفاظت و بازرسي تقدير بعمل آمد.

تاریخ درج خبر: 
دوشنبه, 23. مهر 1397