برگزاري آزمون تبديل وضعيت

آزمون تبديل وضعيت با شركت تعدادي از پرسنل واجد شرايط روز پنجشنبه مورخ 97/6/22 در حضور ناظرين برگزاري آزمون در نيروگاه بعثت برگزار گرديد.

تاریخ درج خبر: 
چهارشنبه, 4. مهر 1397