خورشيد روشنايي بخش جهان است؛ با استفاده از نور طبيعي شكرگزار اين نعمت الهي باشيم و در مصرف برق صرفه جويي كنيم.