ما زنده به لطف و رحمت زهرائیم / مأمور برای خدمت زهرائیم / روزی که تمام خلق حیران هستند / ما منتظر شفاعت زهرائیم . . . یا زهرا(س)