استفاده از روشنايي روز به دليل حفظ سلامت چشم، شادابي، پيشگيري از افسردگي و صرفه جويي انرژي بسيار مهم است.