صرفه جويي در مصرف برق يك وظيفه ملي است، دستهايمان را به خاموش كردن چراغ هاي اضافه عادت دهيم.