مديريت مصرف برق كم مصرف كردن نيست، درست مصرف كردن و تعهد ما به نسل آينده است.