صنايع انرژي كشور، مهمترين وديعه الهي در نزد ماست، هر يك نگاهبان مناسب آن باشيم.