انتصاب سركار خانم وطنچي به عنوان مشاور مديرعامل در امور زنان و خانواده

طي حكمي از سوي مديرعامل شركت جناب آقاي مهندس موسوي، سركار خانم سارا وطنچي به عنوان مشاور مديرعامل در امور زنان و خانواده منصوب و از تلاش هاي سركار خانم فاطمه رضايي در دوره تصدي گري اين سمت تقدير و تشكر بعمل آمد.

تاریخ درج خبر: 
چهارشنبه, 11. مهر 1397